#Footsteps: Ninth Station: Jesus is Nailed to the Cross

Rhea Gallenito, HS Filipino Teacher

We adore you O Christ, and we praise you,
because by your Holy Cross you have redeemed the world

Scripture:
Two others also, who were criminals, were led away to be put to death with him. When they came to the place that is called The Skull, they crucified Jesus there with the criminals, one on His right hand and one on His left. Then Jesus said, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing.” And they cast lots to divide his clothing. (Luke 23:32 – 38)

Pagninilay:
Minsan, may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo’y dumaranas ng matitinding pagsubok. Mga pagsubok na ni minsa’y hindi natin inakalang darating sa atin. Madalas, ito’y mga suliraning susubok sa ating tibay ng loob, paniniwala at pananampalataya.

Sa mga pagkakataong ito, nawa, tayo ay maging katulad ni Kristo, matuto tayong magnilay, lawakan ang pang-unawa at lalong higit, hindi mawalan ng pananalig sa Amang nasa langit. Sapagkat sa sinumang ang Diyos lamang ang sandigan ng buhay, ay kanyang gagantimpalaan ng kasiyahan at kagalakang walang humpay sa kalangitan.

Lagi nating isaisip, na walang hindi makapangyayari sa Diyos, at hindi niya pababayaan ang kanyang mga hinirang.

Magandang pagnilayan ang sumusunod na mga tanong:
1. Paano ko nga ba mas higit na mapatatatag ang aking pananalig sa Diyos sa gitna ng mga pag-uusig?
2. Bakit nga ba ako hinirang ng Diyos para sa misyong aking ginagampanan sa Paaralang Xavier?
3. Para kanino nga ba ang lahat ng hirap, pagod at sakit na aking inilalaan sa pang araw-araw kong buhay?

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: